Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Lars och Manne planerar avverkningarna

Här är två av våra duktiga planerare, Lars och Manne. De planerar områdena innan slutavverkning och gallring. Det är ett komplext jobb, många aspekter ska bedömas och kontrolleras.

Platsen för virkesavlägget behöver planeras och ibland röjas. Yttergränserna för trakten måste ses över så att de blir tydliga. En viktig del i planeringen är naturvärdesbedömning, som ligger till grund för att avgöra om området kan avverkas med vanlig miljöhänsyn eller om det behövs särskild hänsyn på hela eller delar av området. Man tittar på hur området ser ut som helhet och planerar hänsyn till natur- och kulturvärden eller om det finns sociala värden på platsen.

Om trakten ligger en bit från väg planeras basvägar så att maskinerna ska komma fram på bästa sätt. Om skogsbeståndet behöver röjas innan avverkning läggs även det in i planen.

Slutligen görs en föryngringsplanering, dvs om det ska planteras eller föryngras med fröträd samt val av markberedningsmetod och trädslag.

Gränser mot andra bestånd, hänsyn och basvägar snitslas och ritas in på karta, som bifogas avverkningsanmälan och skickas till Skogsstyrelsen.

Även maskinförarna gör en del planering på trakten innan de påbörjar avverkningen.

Datum: 2022-06-16
Kategori: Fiskarhedens Trävaru