Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Markberedning och plantering

Markberedning

Markberedning är första steget i föryngringen och görs i regel andra barmarkssäsongen efter en föryngringsavverkning. Syftet med markberedning är att ge plantorna bästa förutsättningarna att överleva och växa bra.

Alla skogsägare är återbeskogningsskyldiga efter avverkning på sin fastighet enligt Skogsvårdslagen. Även om man lejer bort avverkning och föryngring, är man ansvarig för att uppfylla skogsvårdslagens krav på fullgod föryngring efter avverkning. Redan innan avverkning bör man därför ha en plan för återbeskogning.

Bra markberedning ger plantan en bra start på livet:
• Mineraljorden luckras, vilket gynnar plantans rottillväxt
• Marktemperaturen ökar, vilket minskar risken för frostskador
• Näringsämnen frigörs
• Den blottlagda mineraljorden utgör visst skydd mot snytbagge
• Konkurrensen från annan vegetation minskar
• Planteringsarbetet underlättas

Val av markberedningsmetod styrs av förutsättningarna på växtplatsen. Harvning är att föredra på torra näringsfattiga marker och högläggning på näringsrika, fuktiga marker. Normalt vilar hygget en barmarkssäsong, markbereds den andra och planteras den tredje barmarkssäsongen. Under vissa förutsättningar kan åtgärderna utföras vid annan tidpunkt.

Vid markberedningen tas hänsyn till de miljöer och strukturer som undantagits från avverkningen som sparade träd, lågor, högstubbar, impediment, stigar, myrstackar, forn- och kulturminnen, kantzoner och sparade grupper mm.

Plantering

Idag används förädlade plantor som ger en bra start på det nya skogsbeståndet. Förädlade plantor växer mer än 30 procent bättre än de plantor som kommer från naturlig fröspridning i skogen. Markens bördighet, struktur och fuktighet bestämmer trädslagsvalet. På torrare marker är det generellt lämpligt med tall och på fuktigare marker gran. Plantering görs i regel en barmarkssäsong efter markberedning. Plantering görs både på våren och hösten. Levererade plantor hanteras efter leverantörens instruktioner.

Plantan sätts djupt så att hela rotklumpen är under markytan. Jorden vid plantan trampas till så att rötterna har god kontakt med jorden. Plantan ska sättas högt i mineraljorden, gärna i anslutning till humuslagrets ”gångjärn” eller i omvänd kompakt torva. Antalet plantor per hektar bestäms av hur bördig marken är men i regel sätter man mellan 2000-2500 plantor/ha.

Tänk på att inte lämna plast eller kartonger i skogen. En tid efter planteringen kontrolleras arbetet genom uppföljning av antalet planterade plantor.

Sådd

Sådd är en föryngringsmetod som används på en mindre andel av föryngringsarealen, i huvudsak av trädslaget tall. I regel används förädlat plantagefrö. På vissa ståndorter kan sådd ge bra förutsättningar att skapa täta plantbestånd. Sådd lyckas bäst på torra och friska ristyper med liten till måttlig vegetation och utförs i regel samtidigt som markberedningen.

Våra entreprenörer är skyldiga att göra egenuppföljningar och återrapportering av utfört jobb.

En miljon tall- och granplantor

Varje år sätts uppemot en miljon tall- och granplantor i jorden genom vår försorg. Vi har ett nära samarbete med ledande plantleverantörer så att du ska få tillgång till de bästa och mest livskraftiga plantorna.

Ta kontakt med en virkesköpare nära dig, så får du veta mer.

Du måste acceptera kakor för att kunna visa detta innehåll

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.