Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Röjning av skog

Röj för bättre ekonomi i gallring och föryngringsavverkning

Röjning kan jämföras med gallring i morotslandet. Man tar bort vissa individer för att satsa på andra, som då snabbare blir stora och kraftiga. Tillväxten fördelas på färre och grövre stammar, som blir möjliga att avverka tidigare. Röjning i plant- och ungskog ger alltså bättre ekonomi i både gallring och föryngringsavverkning. I röjningen har du möjlighet att påverka skötselinriktning genom att gynna vissa trädslag.

Skog som inte röjs ger många klena stammar. Då en klen stam (liten volym) avverkas på ungefär samma tid som en grov stam (stor volym) blir avverkningen/gallringen dyrare per kubikmeter i ett oröjt bestånd. Dessutom förskjuts avverkningen framåt i tiden och hela omloppstiden förlängs. Skaderiskerna minskar i en röjd skog eftersom grövre stammar motverkar både stormfällning och snöbrott.

Täta plantbestånd bör i regel röjas två gånger, en gång vid ca 1 meters höjd och en andra gång vid 3-5 meters höjd. Antalet stammar som ska sparas beror på hur bördig marken är. Vid röjningen påverkar du också de framtida naturvärdena i beståndet och ger förutsättningar för den biologiska mångfalden. Lämna impediment, bryn, kantzoner och andra områden med höga naturvärden oröjda. Spara framtida naturvårdsträd som asp, sälg, rönn, al och en. Passa på att röja fram stigar, rågångar och kulturlämningar.

Vi hjälper dig med röjning av din skog. Kontakta någon av våra virkesköpare så får du veta mer!

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.