Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Gallring och föryngringsavverkning

Gallring ger mer timmer i skogen

När du gallrar din skog investerar du i dess framtida utveckling och höjer värdet på din skog. De träd som lämnas vid gallring blir grövre och mer värdefulla, eftersom det ger mer timmer i kommande avverkning.

Gallring görs i regel två gånger under trädens omloppstid. När skogen är så tät att trädens kronor sluter sig brukar det vara dags att gallra. Första gallringen genomförs när träden är ca 30-50 år och nästa gallring ca 10-15 år senare. Det är i första röjningen och första gallringen som förutsättningarna för framtidens bestånd skapas.

Gallring utförs i regel som en kvalitetsinriktad låggallring, vilket prioriterar beståndets tillväxt med högre netto i framtida gallring och föryngringsavverkning. Man tar främst bort klena, skadade, krokiga, och kvistiga träd och sparar finare träd till slutbeståndet. Även olämpliga trädslag för marken kan med fördel gallras bort. Åtgärder som utförs i tid ger också ett bättre skydd att klara skogen mot exempelvis vind och tung blötsnö.

När skogen vuxit färdigt till ett slutbestånd, kan en föryngringsavverkning genomföras.Tidpunkten för föryngringsavverkning regleras enligt Skogsvårdslagen. Skogsvårdslagen ställer också krav att skogen ska återbeskogas efter utförd avverkning. I samband med att skogen ska föryngringsavverkas lämnas en avverkningsanmälan in till Skogsstyrelsen, där området och tänkta åtgärder beskrivs. Detta är normalt en process som virkesköparen hjälper till med i samband med en virkesaffär. Föryngringsavverkningen kan starta tidigast 6 veckor efter anmälan är inskickad.

Inför avverkning görs ett fältbesök. Under fältbesöket taxeras skogen och eventuella områden som ska  undantas från avverkningen markeras ut. För att upprätthålla den biologiska mångfalden i skogen sparas kantzoner, hänsynsytor, trädgrupper, lågor och naturvårdsträd. Hänsyn tas även till forn- och kulturlämningar. Området detaljplaneras där gränser, basvägar och hänsynsområden snitslas ut. Om beståndet har mycket underväxt utförs en förrensning där buskar och klena träd röjs bort. Utifrån planeringsunderlaget skapas ett traktdirektiv med karta som maskinföraren arbetar utifrån.

Skördarna har en dator som mäter alla längder, diametrar och volymer. I skördardatorn finns virkesprislistor för alla sortiment. Skördaren gör en värdeaptering, dvs tar ut de kvaliteter, längder, diametrar och sortiment som är bäst betalda. Mätsystemet kalibreras dagligen så att inga systematiska fel förekommer.

Vill du veta mer om avverkning? Kontakta gärna någon av våra virkesköpare nära dig, så kan de berätta mer gallring och föryngringsavverkning.

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.