Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Vanliga frågor

Frågor om skogsägande
Hur mäts skogens volym?
Visa svar +
Dölj svar

Skogen mäts i kubikmeter, m3. Skogskubikmeter (m3 sk) är volymen av stammen inklusive bark, men utan grenar och stubbe. En 26 meter hög gran med en brösthöjdsdiameter lika med 32 cm är ungefär 1 m3 sk.

Vad menas med att ni är skonsamma när ni köper in råvara?
Visa svar +
Dölj svar

Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett så skonsamt sätt som möjligt för skogen, miljön och för de anställda. Vi vill att råvara till största möjliga andel kommer från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och allt vad det innebär. Alltså kontrolleras virkets ursprung för att kunna utesluta genetiskt modifierade träd eller virke som avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga rättigheter. Vi kontrollerar också att det inte kommer ifrån skyddade skogar eller skogar som har avverkats för att kunna använda området för plantager eller icke-skoglig verksamhet.

Var hamnar min skog i slutändan?
Visa svar +
Dölj svar

När du har sålt din skog till oss går talltimret och en del av grantimret in till sågen. Där sorteras, sågas, kapas, torkas och packas det. Mer än 90 procent säljs sedan vidare utanför Sveriges gränser via fartyg från Sveriges hamnar. Algeriet och Egypten i Nordafrika är de vanligaste destinationerna. Men Fiskarhedens produkter efterfrågas på många andra håll ute i världen, exempelvis Storbritannien och Japan. Det används sedan till att bygga hus, broar, möbler, fönster etc. Ditt favoritträd kanske är en vackert snidad byrå i Egypten idag.

Restprodukterna från sågen tas också tillvara. Spån och flis blir till spånskivor, papper och pellets. Bark, kvistar och trädtoppar blir till biobränsle eller täckbark för odlingar. Vi kan lova att inget går till spillo.

Hur kan jag lita på att jag får rätt betalt?
Visa svar +
Dölj svar

Den här frågan har flera svar, från olika perspektiv:

  1. När du anlitar någon av våra kunniga virkesköpare och rådgivare kan de gå över din skog och rekommendera rätt åtgärder i rätt tid för bästa virkeskvalitet. Att utföra röjning i tid är exempelvis en bra investering. Träd som har sämre potential tas då bort för att de inte ska ta näring från de fina träden som ska växa sig stora och höga. En regelbunden gallring är också viktig.
  2. Innan det är dags för avverkning går vi ut och märker ut och planerar trakten. Om det gäller gallring, ser vi till att gallra fram och satsa på rätt träd med tanke på bästa möjliga kvalitet och växtkraft.
  3. Alla våra entreprenörer är certifierade och det ger goda förutsättningar för att åtgärderna utförs så bra och skonsamt som möjligt.
  4. När stockarna kommer till sågen kvalitetsbedöms de av Biometrias virkesmätare. Biometria är en oberoende förening och ägs av både köpare och säljare. De följer virkesmätningslagen och du kan vara säker på att få en opartisk bedömning av stockarna.
  5. Vi har en modern maskinpark (CT-loggen) som mäter in varje stock separat. Det optimerar sågutbytet.
Klimat och hållbarhet
Vad är koldioxidinlagring?
Visa svar +
Dölj svar

Ju mer och snabbare skogen växer desto mer koldioxid binder den in. Därför är det viktigt att skogen sköts och gallras så att träden får optimal möjlighet att växa till sig både på höjden och bredden. En skog som inte sköts slutar så småningom att binda ny koldioxid och börjar istället att sakta läcka koldioxid.

Mogna träd som skördas och används i exempelvis hus, fortsätter att binda koldioxid under lång tid. Mindre träd och sly som tas ut vid gallring används i kartong och papper som lagrar koldioxid under kortare tid, men kan återvinnas flera gånger och slutligen användas till bioenergi. Trä och kartong gör samtidigt stor nytta eftersom de ersätter fossila material.

Skogsskötsel
Vad betyder m3fub?
Visa svar +
Dölj svar

M3fub, eller egentligen m3 fast under bark, är ett mått på verklig volym timmer, utan bark. När du t.ex. säljer skog i form av ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m3fub.

Vad är skillnaden mellan kulturskog och naturskog?
Visa svar +
Dölj svar

Kulturskog är skog som är ett resultat av skogsodling och domineras ofta av ett trädslag. Det är skog som inte är naturskog eller urskog.

Naturskog kallas skog som inte är starkt påverkad av människan men som ändå bär spår av mänsklig aktivitet. Skillnaden mellan kulturskog och naturskog är tillgången på död ved, trädslagsblandningen och åldersstrukturen.Naturskog kan vara tidigare öppen odlingsyta eller annan typ av öppen mark och därefter växt igen när marken lämnats obrukad. Naturskog räknas inte som urskog.

Hur mycket avverkas i Sverige på ett år? Är avverkningen högre än tillväxten?
Visa svar +
Dölj svar

Sverige har dubbelt så mycket skog i dag jämfört med för 100 år sedan. 1923 fanns det ungefär 1,7 miljarder skogskubikmeter och i dag har vi 3,6 miljarder skogskubikmeter.

Trä och virke
Vad menas med konditionering av virke?
Visa svar +
Dölj svar

Konditionering av virke sker i torkprocessen vid sågverket. Där utjämnas torkspänningarna i virket för att minska sprickor i virket efter torkningen.

Var hamnar mitt virke i slutändan?
Visa svar +
Dölj svar

När du har sålt din skog till oss går talltimret och en del av grantimret in till sågen. Där sorteras, sågas, kapas, torkas och packas det. Mer än 90 procent säljs sedan vidare utanför Sveriges gränser via bl a fartyg från Sveriges hamnar. Algeriet och Egypten i Nordafrika är de vanligaste destinationerna. Men Fiskarhedens produkter efterfrågas på många andra håll ute i världen, exempelvis Storbritannien och Japan. Det används sedan till att bygga hus, broar, möbler, fönster etc. Ditt favoritträd kanske är en vackert snidad byrå i Egypten idag.

Restprodukterna från sågen tas också tillvara. Spån och flis blir till spånskivor, papper och pellets. Bark, kvistar och trädtoppar blir till biobränsle eller täckbark för odlingar. Vi kan lova att inget går till spillo.

Har ni några tips om man vill jobba på sågverket?
Visa svar +
Dölj svar

Skogen är verkligen en framtidsbransch! Hela världen försöker hitta naturliga råvaror för att ersätta fossila material, plast, metall och syntet mot produkter från skogen mer och mer.  Vi söker personal regelbundet och erbjuder även en lärlingsutbildning till sågverksoperatör. Efter 20 veckor är du färdigutbildad och kan få jobb på ett modernt sågverk.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.

  • Lärlingsutbildning med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagt utbildning (heltid 100%)
  • Teorin genomförs på Fiskarhedens Trävaru AB i Transtrand.
  • Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna eller på annan hemort
  • Efter utbildningen får du betyg i gymnasiekurserna och ett intyg där din titel Sågverksoperatör står skrivet.
  • Subventionerat boende ordnas för dig som behöver under teoriveckorna på Fiskarheden.

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.