Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Vår historia

Making a difference since 1923

Fiskarhedens Trävaru AB är företagets formella namn. Namnet berättar att sågen ligger i byn Fiskarheden, bara någon kilometer söder om Vasaloppsstarten. Det första Vasaloppet genomfördes 1922. Året efter etablerades Fiskarhedens Sågverksförening u.p.a. Initiativtagare var Johan Jacobsson, som 1919 återvände till hembygden efter en tid i USA. Med sig hem hade han en del slantar och en vision om ett modernt sågverk i Fiskarheden. Bland de som satsade hela 5 000 kronor (i dagens penningvärde 135 000) fanns förutom Johan Jacobsson själv, några välbeställda bönder från Transtrand.

Platsen för sågverket var noga utvald och lämpad för ett intag av timmer från Västerdalälven. Sågens första drivkälla var en ångmaskin från Munktells. Den tunga pjäsen drogs på en specialbyggd släde av åtta hästar från järnvägen i Limedsforsen. Vid starten hade sågen 15 anställda och på den tiden var det ett stort företag i bygden.

El istället för ånga

Efter några år köptes sågen av Edvard Frisk, en av de ursprungliga ägarna. Under Frisks ledning moderniseras sågen kontinuerligt. Den största förändringen var byte av kraftkälla. 1943 ersattes ångmaskinen av eldrift. 1945 övertog Viktor Johansson sågen. Hans bror drev Fiskarhedens Snickerifabrik. Under efterkrigstiden gick sågen tämligen bra. I slutet av 1950-talet minskade dock produktionen betänkligt. Under tiden 1959-61 var sågen till och med nedlagd en period.

Fiskarhedens Trävaru AB bildas

1962 övertog Transtrands kommun och Transtrands jordägande socknemän sågen. Fiskarhedens Trävaru AB bildades. Till styrelseordförande valdes Bertil Lind, skaparen av skidanläggningen Lindvallen. Legosågningen upphörde och sågen blev ett renodlat affärssågverk. Produktionsledaren hette Robert Schols och tack vare hans internationella kontakter fick sågen kunder långt utanför Sveriges gränser.

I slutet av 1960-talet drabbades sågen av djupa konjunktursvackor. Under tidigt 1970-tal ökade åter efterfrågan på sågade trävaror. Under de goda åren genomfördes ett omfattande investeringsprogram. Högkonjunkturen ersattes av lågkonjunktur och sågen fick olika ägarkonstallationer. Transtrands Besparingsskog blev en allt större ägare. Det tärde dock på ekonomin och Besparingen valde att avveckla sitt ägande.

Familjen Larsson tar över

1988 går familjen Larsson in som ägare. Skol Lars Larsson hade överlåtit Larsson Hus till sönerna Olle och Per. Per fick huvudansvaret för moderföretaget Larsson Hus i Ofors och Olle fick ansvar för sågen i Fiskarheden.

Nu inleddes den utveckling som lett till att Fiskarheden idag är ett stort exportföretag och ett av de ledande sågverken i Sverige. När Olle Larsson tog över sågen hade den 42 anställda. Olle såg direkt att det brast i effektivitet och att de erfarna sågverksarbetarnas kunnande inte alls tagits till vara. Efter Larssons övertagande ändrades företagskulturen på ett genomgripande sätt. Arbetarnas betydelse lyftes fram och en vi-känsla etablerades. Ett nytt, högt produktionsmål sattes. Genom ett stort engagemang hos de anställda nåddes målet och hela Fiskarheden åkte på konferensresa till solen och värmen.

1995 investerade Fiskarheden, som då hade 67 anställda, i en ny kraftfull panncentral. Produktionen kunde därmed ökas till hela 99 000 kubikmeter per år.

Fiskarheden, ett modernt sågverk

1999 tog Fiskarheden en helt ny såglinje, med bandsåg, i drift och blev ett modernt sågverk. Investeringen i en effektivare sågteknik speglades i produktionen. År 2000 uppgick den till 110 000 kubikmeter. Under åren som följde genomförde Olle ett omfattande renoveringsarbete och kapaciteten ökade. 2005 hade Fiskarheden 100 anställda och produktionen hade ökat till 190 000 kubikmeter.

En mycket svårsläckt och kraftig brand

2007 var det bästa året i Fiskarhedens historia, det vill säga fram till natten mellan 16 och 17 december. På P4 Dalarnas hemsida stod att läsa morgonen efter: ”En mycket svårsläckt och kraftig brand rasar på sågverket i Fiskarheden…” Det nyrenoverade justerverket totalförstördes. Det var ett dråpslag för Olle Larsson samt sågens anställda och de kontrakterade entreprenörerna. Men en väg mot en nystart stakades ut tack vare ett stort engagemang från de anställda, entreprenörerna och hela branschen. I maj 2009 togs ett nytt justerverk i bruk och i september samma år invigdes ett nytt timmersorteringsverk. Efter alla svårigheter kunde Olle Larsson och sågens anställda konstatera att man 2010 nådde all-time-high med 250 000 kubikmeter sågade trävaror.

Frånsett en ny brand, denna gång i panncentralen i februari 2013, rullade produktionen på. När sedan 2014 lades till handlingarna kunde man konstatera att produktionen uppgick till hela 335 000 kubikmeter plankor och brädor av hög kvalitet.

Fiskarhedens Trävaru AB övergår till koncern

Skogs- och sågverksamheten utökas med ett fastighetsbolag, komponentfabrik och förvärvet Älvdalsfönster.

För att kunna erbjuda attraktiva bostäder och lokaler inom kommunen bildades Fiskarheden Fastigheter i november 2021.

Med ambitionen att utveckla vidareförädlingen av den lokala råvaran och att bredda produktutbudet genomfördes några förvärv. Från att ha varit delägare i Sälen Timber blev Fiskarheden helägare i slutet av 2021. Året därpå bytte företaget namn till Fiskarhedens Komponenter AB. Företaget tillverkar möbelkomponenter till den nationella och internationella marknaden.

I början av 2022 förvärvades Älvdalsfönster, familjeföretaget som tillverkar högkvalitativa fönster och i mars 2023 blev entreprenadbolaget Grefs en del av Fiskarhedenkoncernen.