Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Vad är skillnaden mellan kulturskog och naturskog?

Kulturskog är skog som är ett resultat av skogsodling och domineras ofta av ett trädslag. Det är skog som inte är naturskog eller urskog.

Naturskog kallas skog som inte är starkt påverkad av människan men som ändå bär spår av mänsklig aktivitet. Skillnaden mellan kulturskog och naturskog är tillgången på död ved, trädslagsblandningen och åldersstrukturen.Naturskog kan vara tidigare öppen odlingsyta eller annan typ av öppen mark och därefter växt igen när marken lämnats obrukad. Naturskog räknas inte som urskog.

Datum: 2023-03-16