Meny Stäng Sök Stäng

Röjning

Röjning kan jämföras med gallring i morotslandet. Man tar bort vissa individer för att satsa på andra, som då snabbare blir stora och kraftiga. Tillväxten fördelas på färre och grövre stammar, som blir möjliga att avverka tidigare. Röjning i plant- och ungskog ger alltså bättre ekonomi i både gallring och slutavverkning.

I röjningen har du möjlighet att påverka skötselinriktning genom att gynna vissa trädslag.

Skog som inte röjs ger många klena stammar. Då en klen stam (liten volym) avverkas på ungefär samma tid som en grov stam (stor volym) blir avverkningen/gallringen dyrare per kubikmeter i ett oröjt bestånd. Dessutom förskjuts avverkningen framåt i tiden och hela omloppstiden förlängs.

Täta plantbestånd bör i regel röjas två gånger, en gång vid ca 1 meters höjd och en andra gång vid 3-5 meters höjd. Antalet stammar som ska lämnas beror på hur bördig marken är. Vid röjningen påverkar du de framtida naturvärdena i beståndet och den biologiska mångfalden. Passa på att röja fram stigar, rågångar och kulturlämningar. Lämna impediment, bryn, kantzoner och andra områden med höga naturvärden oröjda. Spara framtida naturvårdsträd som asp, sälg, rönn, al och en.

Skaderiskerna minskar i en röjd skog eftersom grövre stammar motverkar både stormfällning och snöbrott.

Vi hjälper dig med röjning av din skog. Kontakta någon av våra virkesköpare så får du veta mer!