Meny Stäng Sök Stäng

Markberedning och plantering

Markberedning görs i regel andra barmarkssäsongen efter en slutavverkning. Syftet med markberedning är att ge plantan bästa möjligheterna att överleva och växa bra. Bra markberedning ger plantan en bra start på livet:

  • Mineraljorden luckras, vilket gynnar plantans rottillväxt
  • Marktemperaturen ökar, vilket minskar risken för frostskador
  • Näringsämnen frigörs
  • Den blottlagda mineraljorden utgör visst skydd mot snytbagge
  • Konkurrensen från annan vegetation minskar
  • Planteringsarbetet underlättas

Val av markberedningsmetod styrs av förutsättningarna på växtplatsen. Vid markberedningen tas hänsyn till de miljöer och strukturer som undantagits från avverkningen som sparade träd, lågor, högstubbar, impediment, stigar, myrstackar, fornminnen, kulturminnen, kantzoner och sparade grupper mm. Om man ska plantera ska hygget i regel vila en barmarkssäsong, markbereder andra och planterar tredje barmarkssäsongen. Under vissa förutsättningar kan åtgärderna utföras vid annan tidpunkt, t ex tidigare markberedning om man plockat bort riset vid avverkningen.

Plantering och sådd

Redan innan avverkningen bör man ha en plan för markberedning och föryngring. På torrare marker är det lämpligt med tall och på fuktigare marker gran. Plantering görs i regel efter markberedning. Plantering görs både på våren och hösten. Levererade plantor hanteras efter leverantörens instruktioner.

Plantan sätts djupt så att hela rotklumpen är under markytan. Jorden vid plantan trampas till så att rötterna har god kontakt med jorden. Plantan ska sättas högt i mineraljorden, gärna i anslutning till humuslagrets ”gångjärn” eller i omvänd kompakt torva. Antalet plantor per hektar bestäms av hur bördig marken är men i regel sätter man mellan 2000-2500 plantor/ha.

Tänk på att inte lämna plast eller kartonger i skogen. En tid efter planteringen kontrolleras arbetet genom uppföljning av antalet planterade plantor.

Sådd är en föryngringsmetod som används på en mindre andel av föryngringsarealen, i huvudsak av trädslaget tall. I regel används förädlat plantagefrö. På vissa ståndorter kan sådd ge bra förutsättningar att skapa täta plantbestånd. Sådd lyckas bäst på torra och friska ristyper med liten till måttlig vegetation och utförs i regel samtidigt som markberedningen.

En miljon tall- och granplantor

Idag används förädlade plantor som ger en bra start på det nya skogsbeståndet. Förädlade plantor växer mer än 30 procent bättre än de plantor som kommer från naturlig fröspridning i skogen.

Varje år sätts upp mot en miljon tall- och granplantor i jorden genom vår försorg. Vi har ett nära samarbete med ledande plantleverantörer så att du ska få tillgång till de bästa och mest livskraftiga plantorna.

Ta kontakt med en virkesköpare nära dig, så får du veta mer.

Planterar skog