SvenskaEngelska

Miljöpolicy

Fiskarhedens Trävaru AB skall vid inköp av skogsråvara och bruk av skogsmark verka för att arbetet bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi uppnår detta genom att;

  • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa miljöcertifieringens krav och intentioner.
  • Förvissa oss om, så långt detta är möjligt, att inköpt råvara ej kommer från skogar som skyddats enligt lag i berört land eller från nyckelbiotoper eller motsvarande i berört land.
  • Kontrollera att virket inte kommer ifrån naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning.
  • Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
  • Anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar.
  • Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.
  • Kontrollera virkets ursprung för att utesluta virke som avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga rättigheter. Samt även utesluta virke från genetiskt modifierade träd.
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer